Knihovna Trnávka

Publikováno v Knihovna

 

Online katalog Obecní knihovny v Trnávce

Katalog umožňuje vyhledávat informace o knihách v celém knihovním fondu. Každý čtenář knihovny je majitelem vlastního čtenářského účtu, kde může sledovat stav a historii výpůjček, přehled rezervací, platby, upomínky. Registrovaný čtenář může provádět rezervace vyhledaných dokumentů. 

Obecní knihovna Trnávka je pro veřejnost otevřena každé pondělí od 16.00 do 18.00 hodin a každý čtvrtek od 8.00 do 11.00 hodin.

Obecní knihovna v Trnávce, organizační složka obce má sídlo v prostorách domu č.p. 106 (Dům služeb v Trnávce). Předmětem činnosti organizační složky, který odpovídá účelu, ke kterému byla zřízena je:
a) shromažďovat, odborně zpracovávat, uchovávat a půjčovat knižní fond pro děti, mládež a dospělé čtenáře.


K 31. 12. 2016 je k vypůjčce celkem 3.259 knih. Z toho 525 naučné literatury, 2.734 krásné literatury.

Naši knihovnu navštěvuje 68 čtenářů. 56 dospělých a 12 dětí do 15 let.


Vedoucí knihovny: Mgr. Jana Nerušilová

ZŘIZOVATEL :

Obec Trnávka, 742 58   Trnávka č.p. 1, tel. a fax. 556 729 049, 556 729 190, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

KNIHOVNÍ ŘÁD

Článek 1
Všeobecná ustanovení

1. Obecní knihovna v Trnávce (dále jen knihovna) je ve smyslu §3 odst. (1) písm. c) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) základní knihovnou.
2. Zřizovatelem a provozovatelem knihovny je Obec Trnávka, okr. Nový Jičín, Trnávka č.p.1, 742 58, IČO 00848441.
3. Sídlem knihovny jsou vymezené prostory v domě č.p. 106 (Dům služeb) v Trnávce.
4. Obecní knihovna má dvě oddělení - výpůjční oddělení a oddělení internetu.

Článek 2
Poskytované služby
Knihovna poskytuje uživatelům tyto služby:

1. Půjčování knih
2. Půjčování časopisů.
3. Zprostředkování literatury z jiných knihoven v rámci meziknihovní výpůjční služby. 
4. Presenční studium materiálů na CD nosičích.

Článek 3
Uživatelé knihovny

1. Užívat služeb knihovny může každá fyzická i právnická osoba, která se v knihovně zaregistruje (dále jen čtenář) vyplněním přihlášky a zaplatí registrační poplatek.
2. Při registraci předloží fyzická osoba průkaz totožnosti, děti do 15 let souhlas zákonného zástupce, u zástupců organizací pověření jednat jménem organizace.
3. Registrace je každoročně do 31.3. obnovována.
4. Pro potřeby evidence knihovna u každého čtenáře eviduje jméno, příjmení, rok narození a adresu bydliště. Pokud si čtenář přeje být o informován telefonicky nebo elektronickou poštou, pak telefonní číslo a e-mailovou adresu.
5. Po registraci obdrží čtenář čtenářský průkaz.
6. Čtenářský průkaz je nepřenosný.

Článek 4
Ochrana dat

1. Informace o osobních údajích čtenáře jsou získávány pouze pro potřeby evidence čtenářů a výpůjček, pro upomínkové řízení a při vymáhání nároků knihovny, které vyplývají z porušení povinností ze strany čtenáře.
2. Knihovna chrání poskytnuté osobní údaje před zneužitím a neposkytuje je dalším osobám.
3. Poskytnuté osobní údaje jsou vedeny jak v písemné formě a v databázi knihovního modulu CLAVIUS.

Článek 5
Otevírací a výpůjční doba

1. Výpůjční oddělení obecní knihovny v Trnávce je otevřeno každé ponděli od 16.00 do 18.00 hodin a každý čtvrtek od 8.00 do 11.00 hodin
2. Výpůjční doba pro půjčování knih a časopisů je čtyři týdny. U titulů, na který jsou podány záznamy dalších čtenářů může vedoucí knihovny výpujční dobu zkrátit.
3. Čtenář může požádat o prodloužení výpůjční lhůty. Při druhé žádosti o prodloužení výpůjční lhůty je povinen zapůjčené dokumenty předložit ke kontrole.
4. Prodloužení výpůjční lhůty nebude vyhověno v případě, kdy na půjčený dokument je záznam dalšího čtenáře. 

Článek 6
Práva a povinnosti uživatelů knihovny

1. Seznámit se s knihovním řádem, dodržovat knihovní řád a pokyny pracovníků knihovny.
2. Chránit fond a zařízení knihovny.
3. Při každé návštěvě předložit čtenářský průkaz.
4. Ohlásit knihovně ztrátu čtenářského průkazu.
5. Při jedné vypůjčce si vypůjčit maximálně 10 knih.
6. Ručit za půjčené knihy a časopisy a do konce výpujční doby je knihovně vrátit.
7. Vypůjčené materiály nepůjčovat dalším osobám.
8. Čtenář je povinen prohlédnout si při vypůjčení knihu či jiný sbírkový materiál, případné poškození ohlásit knihovníkovi, jinak nese odpovědnost za poškození
9. Ztracené nebo poškozené materiály je povinen nahradit stejnými, případně pro knihovnu nejméně informačně rovnocennými dokumenty a zaplatit manipulační poplatek za zpětné uvedení dokumentu do knihovního fondu.
10. Čtenář je povinen oznámit změnu jména, bydliště a dalších údajů uvedených na čtenářské přihlášce.
11. Čtenář je povinen v knihovně oznámit případné onemocnění nakažlivou chorobou a postarat se o dezinfekci vypůjčených dokumentů nebo uhradit náklady s tím spojené.

Článek 7
Poplatky a náhrady škod

1. Registrační poplatek
- dospělí 50 Kč
- děti do 15 let 20 Kč
- jednorázová výpůjčka 10 Kč

2. Vystavení nového čtenářského průkazu po jeho ztrátě
- 10 Kč

3. Písemná upomínka
- první 15 Kč
- druhá 20 Kč
- třetí a další 25 Kč

4. Manipulační poplatek za zpětné uvedení dokumentu do knihovního fondu
- 20 Kč

5. Písemné sdělení o rezervaci dokumentu
- 15 Kč 

Článek 8
Ostatní ustanovení

1. Uživatel, který opakovaně a přes upozornění nedodržuje podmínky knihovního řádu může být vyloučen z řad čtenářů knihovny.
2. Podněty a připomínky ke službám knihovny mohou čtenáři podávat osobně u vedoucí knihovny, písemně nebo elektronickou poštou
3. Výjimky z ustanovení knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.
4. Knihovní řád nabývá platnosti dnem 1.2.2015.

Další odkazy:

Městská knihovna Nový Jičín

Národní knihovna České republiky

Celostátní akce SKIP

ČTEnářův SYmpatický RÁDce

BiblioHelp

Ptejte se knihovny